Konkurs nr 06/III/2008 na działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  dla Działania 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - konkurs nr 06/III/2008

Rodzaje projektów, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu oraz rodzaje podmiotów uprawnionych do składania wniosku wskazane są w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej z dnia 29.05.2008r. i zmienionym w dniu 21.08.br., 2.10.br. oraz w dniu 27.11.br., dostępnym na stronie internetowej www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl 

UWAGA!!! W związku z podjęciem w dniu 18 grudnia 2008 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały nr 2091/2008 w sprawie zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 informuje, że dla niniejszego konkursu obowiązujące są zasady przyjęte ww. uchwałą.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty, dwustopniowy (z preselekcją wniosków). Oferty konkursowe można składać od 29.12.2008 roku do 27.02.2009 roku, do godziny 15.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.10.2010r.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 65 mln zł i może ulec zmianie (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
- dla projektów nie objętych pomocą publiczną - maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych,
- dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, na zasadach właściwych dla pomocy na szkolenia i pomocy de minimis

Szczegółowe regulacje dotyczące poziomu dofinansowania oraz minimalnych wartości poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Kryteria wyboru projektów, wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu, szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków preselekcyjnych/ wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Regulamin konkursu, a także inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-16, (061) 845-62-10, (061) 845-62-73, (061) 845-62-71, (061) 845-62-63, (061) 845-62-68.

 

Data publikacji: 29.12.2008r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 

Dopisek z dnia 27.01.2009r.
Uwaga!
W treści załącznika nr 18 „Oświadczenie, że projekt nie generuje dochodu” podano błędny numer tego załącznika (powinno być „Załącznik nr 18” a nie „Załącznik nr 14”).

 

Dopisek z dnia 04.02.2009r. 
Uwaga! W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, informujemy, że dla projektów o wartości poniżej 1 mln euro przewidzianych do dofinansowania w ramach Działania 3.2 nie ma obowiązku przeprowadzania badania tzw. luki finansowej w przygotowywanych przez beneficjentów studiach wykonalności.

Ponadto przy przygotowywaniu studium wykonalności zalecamy stosowanie reguł zawartych w Wytycznych MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, które uwzględniają zapisy Rozporządzenia 1341/2008.

 


Dopisek z dnia 16.02.2009r.
Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, zmianie uległy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego stanowiące programy pomocowe w ramach regionalnych programów operacyjnych, w tym rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.  Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.

W związku z powyższym, w przypadku projektów zakładających skorzystanie z pomocy regionalnej na nowe inwestycje do wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie powinien zostać dołączony dodatkowy załącznik w postaci oświadczenia wskazującego na wielkość przedsiębiorstwa, a w przypadku dużych przedsiębiorstw również oświadczenia o spełnianiu kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, które stanowią załączniki do wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie.