3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 04/III/2008 na działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów (konkurs Nr 04/III/2008),  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.5 – Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa

  Rodzaje projektów, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu oraz rodzaje podmiotów uprawnionych do składania wniosku wskazane są w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej z dnia 29.05.2008r. i zmienionym w dniu 21.08.br.  2.10.br., oraz 27.11. br., dostępnym na stronie internetowej www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl 

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma charakter zamknięty, jednostopniowy (bez preselekcji wniosków). Oferty konkursowe można składać od 22.12.2008 roku do 23.02.2009 roku, do godziny 15.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2009r.

  Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 37,5 mln zł i może ulec zmianie (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
  - dla projektów nie objętych pomocą publiczną - maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych,
  - dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, na zasadach właściwych dla pomocy na szkolenia i pomocy de minimis

  Szczegółowe regulacje dotyczące poziomu dofinansowania oraz minimalnych wartości poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

  Kryteria wyboru projektów, wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu, szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków preselekcyjnych/ wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Regulamin konkursu, a także inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-16, (061) 845-62-10, (061) 845-62-73, (061) 845-62-71, (061) 845-62-63, (061) 845-62-68.

   

  Data publikacji: 22.12.2008r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

   

  Dopisek z dnia 27.01.2009r.
  Uwaga!
  W treści załącznika nr 18 „Oświadczenie, że projekt nie generuje dochodu” podano błędny numer tego załącznika (powinno być „Załącznik nr 18” a nie „Załącznik nr 14”).

   

  Dopisek z dnia 04.02.2009r. 
  Uwaga!
  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, informujemy, że dla projektów o wartości poniżej 1 mln euro przewidzianych do dofinansowania w ramach Działania 3.5 nie ma obowiązku przeprowadzania badania tzw. luki finansowej w przygotowywanych przez beneficjentów studiach wykonalności.

  Ponadto przy przygotowywaniu studium wykonalności zalecamy stosowanie reguł zawartych w Wytycznych MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, które uwzględniają zapisy Rozporządzenia 1341/2008.

   

  Dopisek z dnia 16.02.2009r.
  Uwaga!
  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, zmianie uległy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego stanowiące programy pomocowe w ramach regionalnych programów operacyjnych, w tym rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.  Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.

  W związku z powyższym, w przypadku projektów zakładających skorzystanie z pomocy regionalnej na nowe inwestycje do wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie powinien zostać dołączony dodatkowy załącznik w postaci oświadczenia wskazującego na wielkość przedsiębiorstwa, a w przypadku dużych przedsiębiorstw również oświadczenia o spełnianiu kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, które stanowią załączniki do wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie.

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487447

  Odwiedza nas 176 gości oraz 0 użytkowników.