Komitet zatwierdzi kryteria oceny projektów

W poniedziałek 20 kwietnia odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Jednym z punktów porządku obrad jest przyjęcie kryteriów oceny projektów dla części działań i poddziałań WRPO 2014+.

12 marca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego WRPO 2014+. W jego skład weszli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (w tym reprezentujący Zarząd Województwa Wielkopolskiego), strony samorządowej, rządowej, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz obserwatorzy. W skład Komitetu z głosem doradczym wchodzi także Komisja Europejska. Na czele KM stanął Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, a funkcje jego zastępcy pełni Wojciech Jankowiak, wicemarszałek.

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze. Będzie on zajmował się przeglądem wdrażania WRPO 2014+ i postępów w osiąganiu jego celów. W jego gestii będzie m.in. zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów, konsultowanie i akceptowanie zmian programu operacyjnego proponowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów oraz monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Pierwsze posiedzenie KM odbędzie się 20 kwietnia. W programie jest zatwierdzenie kryteriów oceny projektów dla części działań i poddziałań WRPO 2014+ (kryteria dotyczące wszystkich pozostałych działań zostaną zatwierdzone na kolejnych posiedzeniach KM). Ustalenie zasad oceniania jest jednym z ostatnich etapów poprzedzających uruchomienie naborów  w ramach WRPO 2014+.

Data publikacji: 17.04.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń