Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu postępowania w odniesieniu do nadwyżki środków mogącej pojawić się w projektach współfinansowanych ze środków wspólnotowych i realizowanych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu postępowania w odniesieniu do nadwyżki środków mogącej pojawić się w projektach współfinansowanych ze środków wspólnotowych i realizowanych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.) dalej zwana „ustawą”. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.  Z tym, że zwolnienie określone w tym przepisie nie ma zastosowania do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (art. 21 ust. 32 ustawy).

Powołane wyżej zwolnienia mają charakter przedmiotowy, co oznacza, że wolne od podatku dochodowego są w całości dotacje i płatności, o których mowa w tych przepisach, niezależnie od zasad ich rozliczania określonych w przepisach prawa.

Jednocześnie wydatki sfinansowane z dotacji i płatności, które są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy, nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy.

Data publikacji: 8.04.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego