Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach WRPO 2014+ – Europejski Fundusz Społeczny

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

w następujących dziedzinach:

1. RYNEK PRACY

a. Aktywizacja zawodowa (w tym: samozatrudnienie i przedsiębiorczość, wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, przekwalifikowanie osób dorosłych)
b. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

2. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

a. Usługi społeczne i zdrowotne
b. Ekonomia społeczna

3. EDUKACJA

a. Edukacja przedszkolna
b. Kształcenie ogólne
c. Kształcenie zawodowe
e. Kształcenie ustawiczne

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

a)     korzysta z pełni praw publicznych;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c)     nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
d)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej WRPO 2014+, w ramach której jest dokonywany wybór projektu (osoba posiada aktualny certyfikat uprawniający do oceny projektów współfinansowanych z EFS oraz deklaruje chęć zdobycia certyfikatu lub deklaruje chęć zdobycia ww. certyfikatu, wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);
e)     posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+.

Kandydatem na eksperta nie może być pracownik Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz Instytucji Pośredniczących zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

  1. stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. a-c. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  2. kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach wybranej dziedziny, o którym mowa w pkt. d.,
  3. kopii dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+ o którym mowa w pkt. e.,
  4. wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi oświadczeniami

Uwaga: Każdorazowo przed przystąpieniem do oceny wniosku o dofinansowanie osoba oceniająca zobligowana będzie do podpisania oświadczenia eksperta o bezstronności (wzór w załączeniu).

Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata na eksperta. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis wraz z pieczęcią imienną (lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony…” – dokument powinien mieć zaparafowane i ponumerowane strony oraz być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. Podpisy oraz parafy powinny być złożone przy użyciu niebieskiego tuszu.

Dodatkowych informacji udziela pracownik sekretariatu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerem telefonu 61 626 73 00.

Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW  WRPO  2014+”, należy przesyłać lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków dokonuje analizy złożonych wniosków.         

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na ekspertów.

Na podstawie wykazu kandydatów na ekspertów, zaakceptowanych bądź odrzuconych Departament Europejskiego Funduszu Społecznego poinformuje wszystkich kandydatów zgłoszonych do naboru na ekspertów o odrzuceniu kandydatury lub jej zaakceptowaniu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów, które po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Data publikacji: 2.04.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego