3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach WRPO 2014+ – Europejski Fundusz Społeczny

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

  w następujących dziedzinach:

  1. RYNEK PRACY

  a. Aktywizacja zawodowa (w tym: samozatrudnienie i przedsiębiorczość, wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, przekwalifikowanie osób dorosłych)
  b. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

  2. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

  a. Usługi społeczne i zdrowotne
  b. Ekonomia społeczna

  3. EDUKACJA

  a. Edukacja przedszkolna
  b. Kształcenie ogólne
  c. Kształcenie zawodowe
  e. Kształcenie ustawiczne

  O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

  a)     korzysta z pełni praw publicznych;
  b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c)     nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  d)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej WRPO 2014+, w ramach której jest dokonywany wybór projektu (osoba posiada aktualny certyfikat uprawniający do oceny projektów współfinansowanych z EFS oraz deklaruje chęć zdobycia certyfikatu lub deklaruje chęć zdobycia ww. certyfikatu, wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);
  e)     posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+.

  Kandydatem na eksperta nie może być pracownik Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz Instytucji Pośredniczących zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

  Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

  1. stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. a-c. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  2. kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach wybranej dziedziny, o którym mowa w pkt. d.,
  3. kopii dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+ o którym mowa w pkt. e.,
  4. wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi oświadczeniami

  Uwaga: Każdorazowo przed przystąpieniem do oceny wniosku o dofinansowanie osoba oceniająca zobligowana będzie do podpisania oświadczenia eksperta o bezstronności (wzór w załączeniu).

  Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata na eksperta. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis wraz z pieczęcią imienną (lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony…” – dokument powinien mieć zaparafowane i ponumerowane strony oraz być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. Podpisy oraz parafy powinny być złożone przy użyciu niebieskiego tuszu.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik sekretariatu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerem telefonu 61 626 73 00.

  Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW  WRPO  2014+”, należy przesyłać lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Szyperska 14
  61-754 Poznań

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

  Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków dokonuje analizy złożonych wniosków.         

  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na ekspertów.

  Na podstawie wykazu kandydatów na ekspertów, zaakceptowanych bądź odrzuconych Departament Europejskiego Funduszu Społecznego poinformuje wszystkich kandydatów zgłoszonych do naboru na ekspertów o odrzuceniu kandydatury lub jej zaakceptowaniu.

  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów, które po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Data publikacji: 2.04.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  luty 2020
  N P W Ś C Pt S
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15643274

  Odwiedza nas 226 gości oraz 0 użytkowników.