3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Ogłoszenia o przystąpieniu do procedury ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach WRPO 2014+

  Departament Wdrażania Programu Regionalnego informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

   w następujących dziedzinach:

  1.     Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych

  2.     Pomoc publiczna

  3.     Prawo budowlane

  4.     Infrastruktura B+R

  5.     Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach

  6.     Sektor nauki i szkolnictwa wyższego

  7.     Inwestycje w MSP

  8.     Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

  9.     Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MSP

  10. Uzbrojenie terenów pod inwestycje

  11. Technologie informacyjno-komunikacyjne

  12. Rewitalizacja

  13. Dziedzictwo kulturowe i promocja kultury

  14. Transport miejski i tabor miejski

  15. Infrastruktura kolejowa i tabor kolejowy

  16. Infrastruktura drogowa

  17. Efektywność energetyczna w tym: OZE, niskoemisyjne źródła ciepła i zaopatrzenie w ciepło

  18. Rozbudowa systemu monitoringu powietrza

  19. Ochrona przeciwpowodziowa (w tym zagospodarowanie wód opadowych i obiekty małej retencji)

  20. Gospodarka odpadami

  21. Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę

  22. Bioróżnorodność

  23. Infrastruktura ochrony zdrowia

  24. Infrastruktura społeczna

  25. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

  O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

  a)     korzysta z pełni praw publicznych;
  b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c)     nie została skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  d)    posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w danej dziedzinie objętej WRPO 2014+,
  e)     posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+.

  Kandydatem na eksperta nie może być pracownik Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz Instytucji Pośredniczących WRPO 2014+  zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

  Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

  a)  stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. a-c. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  b) kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach wybranej dziedziny, o którym mowa w pkt. d.,
  c) kopii dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRO 2014+ o którym mowa w pkt. e.,
  d) wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi oświadczeniami

  Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 61 62 66 117.

  Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW  WRPO  2014+”, należy przesyłać na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Wydział Oceny Merytorycznej Projektów
  ul. Szyperska 14
  61-754 Poznań

  lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie w:
  sekretariacie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego (I piętro)
  ul. Szyperska 14
  61-754 Poznań

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

  Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

  Data publikacji: 2.04.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Wydział Oceny Merytorycznej

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  luty 2020
  N P W Ś C Pt S
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15642509

  Odwiedza nas 234 gości oraz 0 użytkowników.