3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 13/III/2012 na Działanie 3.4 WRPO Gospodarka wodno-ściekowa

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 13/III/2012 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

  • Konkurs ma charakter zamknięty, jednostopniowy.
  • Oferty konkursowe można składać od 27 lutego 2012 roku do 30 marca 2012 roku, do godziny 15.00.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2012 roku.

  Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  50 mln zł (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionym w dniu 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku,16 listopada 2011 roku, 03 lutego 2012 roku oraz 09 lutego 2012 roku), tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

  Konkurs dotyczy projektów realizowanych w aglomeracjach ujętych w KPOŚK o wielkości od 2 000 do 15 000 RLM, w zakresie:

  1. Budowy systemów kanalizacji zbiorczej,
  2. Budowy, rozbudowy, przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków komunalnych,
  3. Budowy systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych.

  Uzupełnieniem powyższych projektów mogą być (łącznie do 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu):

   • budowa systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych (w przypadku rozdziału sieci ogólnospławnej);
   • budowa i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę, w zakresie zgodnym z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo wodne tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

   • maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz  www.wfosgw.poznan.plWnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: Maciej Lum 61/845-62-68, Katarzyna Bosa 61/845-62-63, Marika Kuncewicz 61/845-62-11, Aneta Fiałkowska 61/845-62-71, Aneta Sobczak 61/845-62-84, Anna Romanowska 61/845-62-73, Andrzej Dymek 61/845-62-74.

  Informacja w sprawie możliwości aplikowania o wsparcie w ramach Konkursu Nr 13/III/2012 (działanie 3.4 Gospodarka wodno – ściekowa WRPO 2007-2013) w kontekście zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

  Mając na uwadze, iż w stosunku do obecnie obowiązującej aktualizacji KPOŚK uchwalonej w dniu1 lutego 2011 roku przez Radę Ministrów mogły nastąpić zmiany dotyczące wyznaczonych aglomeracji w zakresie podziału na mniejsze aglomeracje, zmian zakresu terytorialnego lub wielkości wyrażonej w RLM, dopuszcza się aplikowanie o dofinansowanie w ramach konkursu 13/III/2012 przedsięwzięć realizowanych w aglomeracjach, których aktualną wielkość (od 2 000 do 15 000 RLM) potwierdza Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego lub Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  W takiej sytuacji Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ramach dokumentacji aplikacyjnej kopii aktualnych dokumentów potwierdzających wielkość aglomeracji wyrażoną w RLM (Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego lub Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego).

  Data publikacji: 27.02.2012 r. (zmiana: 12.03.2012)
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487511

  Odwiedza nas 257 gości oraz 0 użytkowników.