Konkurs nr 12/III/2010 na działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 12/III/2010 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w sekretariacie przy ul. Szczepanowskiego 15A, od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentów do WFOŚiGW.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 30.04.2010 r. do 31.05.2010 r., do godz. 15:00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień/październik 2010 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie
(w podziale na schematy: I – 5mln zł; II – 30 mln zł; III – 10 mln zł; IV – 5 mln zł) wynosi 50 mln zł (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie.

Uprawnionym do składania wniosku jest podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu:
1. jst i ich związki,
2. jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
3. administracja rządowa,
4. nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
5. podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
7. przedsiębiorcy,
8. organizacje pozarządowe,
9. jednostki naukowe,
10. szkoły wyższe,
11. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (dot. podmiotów posiadających osobowość prawną),
12. podmioty prawne związków wyznaniowych.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
1. Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych.
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy.
3. Budowa i przebudowa (modernizacja) lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną.
4. Instalacja i przebudowa (modernizacja) urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1. Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.
2. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocy publicznej; nie więcej niż 85%

Warunki dodatkowe:
1. Nie będą wspierane projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej IV i IX POIiŚ, PROW (sieć niskiego napięcia w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich- miasta do 5 tys. mieszkańców) oraz Priorytetu I WRPO – Konkurencyjność przedsiębiorstw.
2. Pomoc publiczna może wystąpić.
3. W ramach jednego konkursu, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej WRPO zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz  www.wfosgw.poznan.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery tel.: 618 456 210, 618 456 263, 618 456 268, 618 456 271, 618 456 272, 618 456 273.


KOMUNIKAT z dnia 26 maja 2010 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnia, iż wystąpił błąd w załączniku nr 4 „Efekt rzeczowy i ekologiczny” w pkt 3.2.1 A oraz 3.2.4 A – wskaźnik toksyczności dla tlenków azotu i pyłu; Poprawiony załącznik nr 4 został zamieszczony poniżej.

Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację.

Data publikacji: 29.04.2010 r. (aktualizacja: 18.05.2010 r., 26.05.2010 r.)
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu