Konkurs nr 12/II/2010 na działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 12/II/2010, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 2.5  „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”

Schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 30 sierpnia 2010 r. do  4 października 2010 r., do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2011 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 6 000 000 € i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br., 26 marca br., 13 maja br., 17 czerwca br., 15 lipca br. oraz 23 sierpnia br.):
- Jednostki samorządu terytorialnego;
- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych
- wsparcie będzie udzielane zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie  dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego w poznańskim obszarze metropolitarnym wynosi 100 000 000 zł.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl 

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 626 61 00

Data publikacji: 30.08.2010 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego