Konkurs nr 02/I/2008 na działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - Schemat I Projekty inwestycyjne oraz Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 02/I/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Schemat I Projekty inwestycyjne
Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze

Dokument pomocniczy: prognoza makroekonomiczna na lata 2005-2020 ze wskaznikami inflacji: Prognoza_makroekonomiczna_na_lata_2005-2020_(DAE,_MGiP).pdf

Dopisek z dnia 4.07.2008r. W załączniku do wniosku Działanie 1.2 Biznes-plan część finansowa, w tabeli "bilans = firma + projekt", w kolumnie o nazwie "okres II-IV kwartał 2008" należy zamieścić dane na koniec 2008 roku, które muszą być tożsame z danymi w kolumnie "prognoza na zakończenie 2008r."

Zmiany w dokumentach, publikacja z dnia 21.07.2008r.:
Publikujemy aktualną Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2. Zmodyfikowana została tabela wskaźników produktu i rezultatu do Działania 1.2 – zmieniono nazwę wskaźnika produktu „Wartość usług doradczych (brutto)” oraz  dodano wskaźnik rezultatu:  „Liczba wdrożonych systemów informatycznych ICT”.

Data publikacji: 20.06.2008r.

Dopisek z dnia 15.09.2008r. - Informacja o przedłużeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2

W związku z przypadającym na dzień 15 września 2008 roku zakończeniem oceny formalnej, uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powodem przedłużenia oceny jest bardzo duża liczba złożonych wniosków.

W związku z powyższym termin oceny formalnej zostaje wydłużony do dnia 10 listopada 2008 r.
O wynikach oceny formalnej Beneficjenci zostaną pisemnie powiadomieni przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Dopisek z dnia 14.11.2008 r. - Publikujemy uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie do Działania 1.2, wraz z uzasadnieniem, wzorem umowy i tabelą zmian.

 

20 marca 2009r. opublikowano uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2236.2009 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu konkursu nr 02/I/2008 - Działanie 1.2

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - Schemat I Projekty inwestycyjne oraz Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze

Regulamin konkursu dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.2

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 - Oświadczenia

Załącznik do Wniosku Działanie 1.2 - Biznes-plan - część opisowa

Załącznik do Wniosku Działanie 1.2 - Biznes plan część finansowa

Załącznik do Wniosku Działanie 1.2 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis

Załącznik do Wniosku Działanie 1.2 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w WRPO dla Priorytetu I -część pierwsza

Umowa o dofinansowanie Działanie 1.2 (pierwsza wersja)

Załacznik do Umowy - Instrukcja ustanawiania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie

Dokument dodatkowy: Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

Dokument dodatkowy: Linia demarkacyjna dla Działania 1.2

Dokument dodatkowy: Słowniczek dla Działania 1.2

Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 1.2

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2 AKTUALNA