3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 05/I/2009 na działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - 3 schematy

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 05/I/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”

  - Schemat I Projekty inwestycyjne
  - Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze
  - Schemat III Projekty inwestycyjne
  zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat)

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki. Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 20.02.2009 r. do 30.03.2009 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa sierpnia 2009 r.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi

  80 000 000,00 EUR:

  - Schemat I: 18 000 000,00 EUR
  - Schemat II: 2 000 000,00 EUR
  - Schemat III: 60 000 000,00 EUR
  i może ulec zmianie.
      
  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 stycznia 2008 roku (obowiązująca, jednolita wersja dostępna jest na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl), tj. przedsiębiorstwa z sektora MSP.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  -  w Schemacie I –  Projekty inwestycyjne
  -  w Schemacie II – Specjalistyczne projekty doradcze
  -  w Schemacie III – Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi:

  W ramach Schematu I Projekty inwestycyjne i Schematu III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie
  i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat):
  - maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
  - maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  - maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw realizujących projekt w sektorze transportu

  W ramach Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze:
  - maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych.

  Minimalna wartość dofinansowania wynosi:

  - W Schemacie I: dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz  dla małych i średnich przedsiębiorstw –  9000 PLN; dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata – pow. 200 000 PLN; dla projektów wpisujących się w zakres interwencji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  – pow. 300 000 PLN
  - w Schemacie II: dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz  dla małych i średnich przedsiębiorstw – 3000 PLN; dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata – pow. 60 000 PLN
  - W Schemacie III: 9 000 PLN.

  Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

  - W Schemacie I: 1 200 000 PLN
  - W Schemacie II: 200 000 PLN
  - W Schemacie III: 4 000 000 PLN, dla przedsiębiorstw realizujących projekt w sektorze transportu –
  3 200 000 PLN.

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

  - nie może przekraczać 400 000 PLN w przypadku zakupu środków trwałych w projektach dotyczącej własnej działalności B+R (dla własnych potrzeb)
  - w Schemacie III nie może przekraczać 8 000 000,00 PLN.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl; Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów:
  (61) 858 12 27, (61) 858 12 37


  Data publikacji: 20.02.2009r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  Załączniki:
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_na_Dzialanie_1.2.pdf)Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na Działanie 1.2.pdf - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Dokument_pomocniczy_-_PKD_wykluczenia_w_POIG_03_2008_konkurs_nr_05_I_2009.pdf)Dokument pomocniczy - PKD wykluczenia w POIG 03 2008 - konkurs nr 05/I/2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Regulamin_konkursu_dla_Dzialania_1.2_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Regulamin konkursu dla Działania 1.2 - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Slowniczek_dla_Dzialania_1.2_konkurs_nr_05_I_2009.pdf)Słowniczek dla Działania 1.2 - konkurs nr 05/I/2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/uchwaly_Zarzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_konkurs_nr_05_I_2009.rar)Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009 roku - dot. konkursu na Działanie 1.2 - konkurs nr 05/I/2009.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wniosek_o_dofinansowanie_w_ramach_Dzialania_1.2_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Wniosek o dofinansowanie w ramach Dzialania 1.2 - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wytyczne_w_sprawie_kwalifikowalnosci_wydatkow_w_WRPO_dla_Priorytetu_I_-czesc_pierwsza_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w WRPO dla Priorytetu I - część pierwsza - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Umowa_1.2_o_dofinansowanie_konkurs_nr_05_I_2009_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Umowa 1.2 o dofinansowanie konkurs nr 05 I 2009 - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_Dzialanie_1.2_-_Oswiadczenie_Wnioskodawcy_o_uzyskanej_pomocy_de_minimis_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Zalacznik do Wniosku Dzialanie 1.2 - Oswiadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_Dzialanie_1.2_-_Oswiadczenie_Wnioskodawcy_o_uzyskaniu_pomocy_publicznej_innej_niz_de_minimis_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Zalącznik do Wniosku Dzialanie 1.2 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niz de minimis - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_-_biznes_plan_czesc__opisowa_dot._projektow_DORADCZYCH_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Załącznik do Wniosku - biznes plan część opisowa dot. projektów DORADCZYCH - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_-_biznes_plan_czesc__opisowa_dot._projektow_INWESTYCYJNYCH_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Załącznik do Wniosku - biznes plan część opisowa dot. projektów INWESTYCYJNYCH - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_-_biznes.plan_czesc_finansowa_konkurs_nr_05_I_2009.xls)Załącznik do Wniosku - biznes.plan część finansowa - konkurs nr 05/I/2009.xls0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_wniosku_Dzialanie_1.2_-_opinia_o_innowacyjnosci_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Załącznik do wniosku Działanie 1.2 - opinia o innowacyjności - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_Dzialania_1.2_-_Oswiadczenia_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Załącznik do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 - Oświadczenia - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Instrukcja_wypelniania_Wniosku_o_dofinansowanie_Dzialanie_1.2_konkurs_nr_05_I_2009.doc)Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie Działanie 1.2 - konkurs nr 05/I/2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Regulaminu_Konkursu_Kryteria_Wyboru_Dzialanie_1.2_konkurs_nr_05_I_2009.pdf)Załącznik do Regulaminu Konkursu - Kryteria Wyboru Dzialanie 1.2 konkurs nr 05/I/2009.pdf0 kB

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15455118

  Odwiedza nas 186 gości oraz 0 użytkowników.