3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 11/I/2010 na działanie 1.2, Schemat IV

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 11/I/2010 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2010 r.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 20 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.

  W organizowanym konkursie nie stanowią wydatków kwalifikowalnych wydatki na nabycie nieruchomości (w tym gruntu), wydatki na wybudowanie nieruchomości oraz wydatki na roboty budowlane. Z udziału w konkursie wyłączone są wszystkie projekty, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
     
  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br., 26 marca br., 13 maja br. oraz 17 czerwca br.): tj. przedsiębiorstwa z sektora MSP (definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008, s.3).

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi - maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych.

  Minimalna wartość dofinansowania wynosi - powyżej 200 000 PLN
  - w przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883 ze zmianami) - powyżej 300 000 PLN

  Maksymalna wartość dofinansowania wynosi - 500 000 PLN, w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu - 350 000 PLN.

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku zakupu środków trwałych przez przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach dotyczących działalności B+R (dla własnych potrzeb) wynosi do 400 000 PLN

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefonicznie pod nr: (61) 858 12 27, (61) 858 12 37.

  Data publikacji: 01.07.2010 r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15467981

  Odwiedza nas 95 gości oraz 0 użytkowników.