Konkurs nr 09/I/2010 na działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 09/I/2010, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 31.03.2010 r. do 01.07.2010 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa listopada 2010 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 3 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.
   
Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia 2009 r., 24 kwietnia 2009 r., 28 maja 2009 r., 9 lipca 2009 r., 20 sierpnia 2009 r., 28 września 2009 r., 23 października 2009 r., 21 grudnia 2009 r., 7 stycznia br., 28 stycznia br., 26 lutego br. oraz 26 marca br.) tj. podmioty zarządzające powiązaniami kooperacyjnymi czyli mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
Projekty dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym polegające między innymi na:
- promocji powiązania kooperacyjnego,
- zakupie profesjonalnych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające powiązaniem kooperacyjnym,
- działaniach podnoszących poziom innowacyjności powiązania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how),
- działaniach inwestycyjnych (w tym wydatki na zakup robót budowlanych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do funkcjonowania powiązania kooperacyjnego).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:

1. Projekty inwestycyjne realizowane wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85 poz. 719) związane z realizacją nowej inwestycji w rozumieniu § 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia:
- maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw
- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

2. Projekty realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185 poz. 1317):

- część inwestycyjna związana z realizacją nowej inwestycji w rozumieniu § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych:
- maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw
- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

- pozostała część projektu (inne wydatki kwalifikowalne nie należące do części inwestycyjnej projektu związanej z realizacją nowej inwestycji oraz wydatki w ramach mechanizmu elastyczności - cross-financing) – realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - według intensywności pomocy w części inwestycyjnej projektu:
- maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw
- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

3. Projekty realizowane wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych:
- maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

1. Dla projektów realizowanych wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych - do 2 000 000 PLN.

2. Dla projektów realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych - dla części inwestycyjnej projektu związanej z realizacją nowej inwestycji oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - dla pozostałej części projektu (innych wydatków kwalifikowalnych nie należących do części inwestycyjnej projektu związanej z realizacją nowej inwestycji oraz wydatków w ramach mechanizmu elastyczności - cross-financing) - do 2 000 000 PLN.

Przy czym, maksymalna kwota wsparcia dla pozostałej części projektu (innych wydatków kwalifikowalnych nie należących do części inwestycyjnej projektu związanej z realizacją nowej inwestycji oraz wydatków w ramach mechanizmu elastyczności cross-financing) - do 700 000 PLN.

3. Dla projektów realizowanych wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - do 700 000 PLN.

Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financing jest kwalifikowany tylko do wysokości 10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr (61) 858 12 27, (61) 858 12 37.

Data publikacji: 31.03.2010r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dopisek z dnia 12 sierpnia 2010 r. - W załącznikach umieszczono dwa dodatkowe dokumenty, tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.