3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs na działania 7.1 Schemat I i 7.2 Pomoc Techniczna WRPO

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór otwarty wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 01/VII/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następujących działań w ramach Priorytetu VII WRPO – Pomoc Techniczna:

  Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
  Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO

  Nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły.

  Uprawnionym do składania wniosków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na podstawie Porozumienia z dnia 1 października 2007 r. z późniejszymi zmianami.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Polityki Regionalnej, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, sekretariat, pok. nr 335 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00  – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Ostateczny termin składania wniosków: do wyczerpania środków lub 30 marca 2015. Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu: do wyczerpania środków lub 30 czerwca 2015

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi
  5 500 000 €  i może ulec zmianie, w tym na działanie:
  - 7.1.1 – 4 950 000 €
  - 7.2 – 550 000 €

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów składanych w Priorytecie VII – Pomoc Techniczna: 100% wydatków kwalifikowalnych.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO oraz uczestniczących w kolejnym procesie programowania po roku 2013, zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla kadr zarządzających ii wdrażających WRPO w tym wynajem i remont powierzchni biurowej, zakup wyposażenia i materiałów biurowych,ponadto zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w tym szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże; obsługa procesu wyboru projektów (w tym koszty ekspertyz, obsługi prawnej itp.); organizacja kontroli WRPO (kontrola pogłębiona, kontrola na miejscu itp).; analizy, monitoring, ewaluacja; archiwizacja dokumentacji WRPO; realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej; organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów dla beneficjentów na temat możliwości wsparcia, przygotowania projektów, a także realizacji, zarządzania, rozliczania i monitorowania projektów finansowanych w ramach WRPO; przygotowanie ii upowszechnienie publikacji oraz innych materiałów promocyjnych związanych z WRPO; stworzenie, utrzymanie i administrowanie stronami internetowymi na temat WRPO; przygotowanie i przeprowadzenie imprez, akcji, kampanii promocyjnych; publikacja biuletynów informacyjnych; współpraca z mediami; ekspertyzy, studia, analizy.

  Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu oraz poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (ze zm.).

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

  Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie sporządzony w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi WRPO http://lsi-wrpo.umww.pl oraz http:/lsi-wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl


  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod nr: Natalia Młodyszewska (0-61) 62 66 324 i Żaneta Kowalska (0-61) 62 66 325.

  Data publikacji: 21.05.2009 r. (aktualizacja 20.04.2010 r., 25.08.2011 r., 03.02.2012r., 04.04.2012r., 19.10.2012r.)
  Oddział Pomocy Technicznej, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  Załączniki:
  Pobierz plik (Aktualna instrukcja wypełniania wniosku - konkurs nr 01-VII-2009_ maj 2013.doc)Aktualna instrukcja wypełniania wniosku – konkurs nr 01-VII-2009 _ maj 2013233 kB
  Pobierz plik (aktualny (lipiec 2014) wzor umowy o dofinansowanie projektu _ priorytet ._.doc)aktualny (lipiec 2014) wzor umowy o dofinansowanie projektu _ priorytet ._.doc308 kB
  Pobierz plik (uchwala nr 48862014 z dnia 04 lipca br. zatw. wzor umowy o dofinansowani._.doc)uchwala nr 48862014 z dnia 04 lipca br. zatw. wzor umowy o dofinansowani._.doc35 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_dla_Dzialania_7_1_oraz_7_2_konkurs_01_VII_2009_od_03_kwietnia_2012.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku z 2012r. – konkurs nr 01-VII-2009238 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Definicje_wskaznikow_Priorytetu_VII_WRPO_od_30_05_2012.pdf)Definicje wskaźników Priorytetu VII WRPO od 30.05.2012.pdf286 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_dla_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku z 2009r. – konkurs nr 01-VII-20090 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwaly_Zarzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_dotyczace_naboru_wnioskow_na_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.rar.rar)Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działania 7.1 oraz 7.2 - konkurs nr 01-VII-2009.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Regulamin_naboru_wnioskow_dla_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf.pdf)Regulamin naboru wniosków dla Działania 7.1 oraz 7.2 - konkurs nr 01-VII-2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_dla_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf.pdf)Ogłoszenie o naborze wniosków dla Działania 7.1 oraz 7.2 - konkurs nr 01-VII-2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Formularz_zglaszania_bledow_dla_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.doc)Formularz zgłaszania błędów w aplikacji LSI WRPO - konkurs nr 01-VII-2009.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Podrecznik_Uzytkownika_LSI_WRPO_dla_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf)Podręcznik Użytkownika LSI WRPO - konkurs nr 01-VII-2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wymagania_techniczne_oraz_instrukcja_konfiguracji_przegladark_dla_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf)Wymagania techniczne oraz instrukcja konfiguracji przegladarki dla LSI - konkurs nr 01-VII-2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_dla_Dzialania_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf)Wzór wniosku o dofinansowanie dla Działania 7.2 - konkurs nr 01-VII-2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_dla_Dzialania_7.1_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf)Wzór wniosku o dofinansowanie dla Działania 7.1 - konkurs nr 01-VII-2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/AKTUALNY_(z_kwietnia_2010r.)_wzor_umowy_o_dofinansowanie_dla_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf)POPRZEDNI (z kwietnia 2010r.) wzór umowy o dofinansowanie dla Działania 7.1 oraz 7.2 - konkurs nr 01-VII-2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/POPRZEDNI_(z_maja_2009r.)_wzor_umowy_o_dofinansowanie_dla_Dzialania_7.1_oraz_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf)POPRZEDNI (z maja 2009r.) wzór umowy o dofinansowanie dla Działania 7.1 oraz 7.2 - konkurs nr 01-VII-2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwala_nr_3377-2010_Zarzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_15_kwietnia_2010r._ws._zatwierdzenia__nowego_wzoru_umowy_o_dofinansowanie_dl.pdf)Uchwała nr 3377-2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2010r. ws. zatwierdzenia nowego wzoru umowy o dofinansowanie dla Działaniai 7.1 i 7.2.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/AKTUALNY_sierpien_2011_regulamin_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_dla_Dzialania_7.1_i_7.2_-_konkurs_nr_01-VII-2009.pdf)AKTUALNY (sierpień 2011) regulamin naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 7.1 i 7.2 - konkurs nr 01-VII-2009.pdf521 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwala_nr_978_2011_Zarzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_10_sierpnia_2011_w_sprawie_zmiany_Regulaminu_konkursu_Priorytet_VIII_Dzialanie_7.1_i_7.2.pdf)Uchwała nr 978 2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2011 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu Priorytet VII Działanie 7.1 i 7.2.pdf205 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/AKTUALNY_z_pazdziernika_2010_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_Projektu_w_ramach_Priorytetu_VII_Pomoc_Techniczna_WRPO_Umowa_28.10.2010.pdf)POPRZEDNI (październik 2010) Wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna WRPOUmowa-28.10.2010.pdf2015 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/Uchwala_nr_4592_2010_w_sprawie_zatw._wzoru_umowy_o_dofinansowanie_Projektu_w_ramach_Priorytetu_VII_Pomoc_Techniczna_WRPO_na_lata_2007-2013_dla_IP_Priorytetu_III_WRPO.pdf)Uchwała nr 4592 2010 w sprawie zatw. wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna WRPO na lata 2007-2013 dla IP Priorytetu III WRPO.pdf103 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/AKTUALNY_styczen_2012_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_Projektu_w_ramach_Priorytetu_VII.pdf)AKTUALNY (styczeń 2012) Wzór umowy o dofinansowanie Projektu - Priorytet VII862 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Uchwala_nr_1549_2012_zatw_wzor_umowy_o_dofinansowanie_Projektu_w_ramach_Priorytetu_VII.pdf)Uchwała nr 1549-2012 zatw. wzór umowy o dofinansowanie Projektu - Priorytet VII198 kB

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  październik 2019
  N P W Ś C Pt S
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14771253

  Odwiedza nas 242 gości oraz 0 użytkowników.