Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO na lata 2007-2013, Działanie 1.4 (konkurs nr 25/I/2014)

Nabór wniosków został unieważniony.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 25/I/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2015 r. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 2 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 20 grudnia 2012 roku (zmienionego w dniu 17 stycznia 2013 roku, 4 kwietnia 2013 roku, 20 czerwca 2013 roku, 5 lipca 2013 roku, 21 listopada 2013 roku, 12 grudnia 2013 roku, 13 lutego 2014 roku, 20 marca 2014 roku, 7 sierpnia 2014 roku, 9 października 2014 roku) tj.:

w Schemacie I: Instytucje otoczenia biznesu (tj. mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy inni niż mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości).

w Schemacie II: podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w szczególności  przedsiębiorcy.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

w Schemacie I – Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, takich jak: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i inne ośrodki innowacyjności;

w  Schemacie II – Budowa i rozbudowa obiektów oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

1.  w ramach Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorców:

-  maksymalnie 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikro-i małych przedsiębiorstw

-  maksymalnie 35% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

-  maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw

2.    w ramach Schematu II Infrastruktura badawczo-rozwojowa:

-  maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi :

-  w Schemacie I: do 3 500 000,00 PLN

-  w Schemacie II: do 700 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

-  w schemacie I: poniżej 8 000 000,00 PLN

-  w schemacie II: poniżej 4 000 000,00 PLN

Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financing jest kwalifikowalny tylko do wysokości 10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl. Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (61) 62 66 192, (61) 62 66 193.