Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowany jest na zwiększenie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Ten cel będzie osiągany przez: zwiększenie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw, wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, rozwój instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw, przygotowanie terenów inwestycyjnych, a także promocję gospodarki przyjaznej dla środowiska.

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
1.2 Wsparcie rozwoju MSP
1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
1.5 Promocja regionalnej gospodarki
1.6 Rozwój sieci i kooperacji
1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw - potencjalni beneficjenci:

                    - przedsiębiorcy/MSP;
                    - instytucje otoczenia biznesu;
                    - jednostki naukowe;
                    - szkoły wyższe;
                    - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                    - jednostki jst, posiadające osobowość prawną;
                    - organizacje pozarządowe;
                    - jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną;
                    - partnerzy społeczni i gospodarczy;