3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Strategia Rozwoju Kraju dokument przyjęty przez RM 29 listopada 2006 roku

  Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

  Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Stanowi punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i  dokumentów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

     Horyzont czasowy Strategii wykracza poza okres nowej perspektywy finansowej UE obejmując dodatkowo dwa lata, w trakcie których będą kontynuowane przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych przyznanych Polsce w budżecie na lata 2007-2013 (tzw. zasada n+2). Istotną rolą SRK jest koordynowanie reform instytucjonalno-regulacyjnych z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary przynosiły możliwie największy efekt prorozwojowy. Obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską na temat Strategii.

      Głównym celem SRK jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. Mimo pozytywnych zmian ostatnich 17 lat, Polska nadal pozostaje w grupie najuboższych państw UE. Świadczą o tym podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: PKB per capita stanowiący połowę średniej UE-25; najniższy poziom zatrudnienia i najwyższe bezrobocie Zmniejszenie istniejącego dystansu rozwojowego Polski wobec Unii możliwe jest przy zapewnieniu takiego tempa wzrostu PKB w Polsce, które będzie znacznie wyprzedzać tempo wzrostu w innych krajach UE. Strategia przewiduje, że w 2015 r. polskie PKB na mieszkańca będzie się kształtować na poziomie 2/3 prognozowanej na rok 2015 średniej UE-25.

     SRK jest wyrazem nowoczesnej polityki rozwojowej odpowiadającej na proces globalizacji i wyzwania stawiane w Europie przez odnowioną Strategię Lizbońską. Polityka ta powinna wykorzystywać te cechy polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, które mogą stanowić źródło przewagi komparatywnej naszego kraju, a więc przede wszystkim relatywnie młode i coraz lepiej wykształcone kadry, wysoką przedsiębiorczość polskiego społeczeństwa, a także duży rynek wewnętrzny. Polityka ta musi też przeciwdziałać pogłębianiu się dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych województw, tak by uniknąć marginalizacji najsłabiej rozwijających się regionów.

  Załączniki:

  Strategia Rozwoju Kraju dokument przyjęty przez RM 29 listopada 2006 roku.

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16027318

  Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.