Spotkanie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL

ewaluacja1 W dniach 27-28 marca 2014r. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL. Tym razem organizowane wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Jednostek Ewaluacyjnych realizujących działania w zakresie ewaluacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym dniu najważniejszy punkt agendy stanowiła dyskusja wokół projektu wytycznych w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Ponadto, przedstawiciele Krajowej Jednostki Ewaluacji przekazali informacje o aktualnych działaniach związanych z ewaluacją oraz kształcie systemu ewaluacji w nowej perspektywie finansowej, a także omówiony został postęp prac w zakresie ewaluacji ewaluacja2 ex-ante Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020. Kwestia wykorzystania badań ewaluacyjnych do pomiaru osiągania założonych wielkości wskaźników długoterminowych EFS stanowiła ostatni punkt pierwszego dnia spotkania.

Do udziału w drugim dniu spotkania zaproszeni zostali przedstawiciele wykonawców badań ewaluacyjnych zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, którzy zaprezentowali wyniki badań z obszaru szeroko rozumianego włączenia społecznego, w tym szczególnie wsparcia sektora ekonomii społecznej. Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw stanowił przedmiot niezwykle interesującego badania zrealizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zaprezentowanego przez przedstawicieli tejże jednostki. Nie mniej ciekawe konkluzje z badania ewaluacyjnego komponentu regionalnego PO KL dotyczącego wsparcia na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet zaprezentował przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Data publikacji: 03.04.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej

Oddział Ewaluacji i Oceny