Przyjęcie zmienionego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 8.2)

W dniu 22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 1444/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013.

W dniu 10 marca 2016 r. Komisja Europejska decyzją nr C(2016) 1498 zmieniającą decyzję K(2007) 4205 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Wielkopolskie w Polsce (CCI 2007PL161PO017), przyjęła zmieniony WRPO 2007-2013, z zakresem zmian zaproponowanych ww. Uchwałą Zarządu Województwa.

Jednocześnie – zgodnie z art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) - Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

  • Mając na uwadze art. 48 ust.1 i ust.2, art.49, w związku z art. 57 ust.1 pkt.2 oraz art.58 ust.1 pkt.2 wskazanej wyżej ustawy, IZ WRPO 2007-2013, w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego Programu, ze względu na to, że zmiany wprowadzone do Programu stanowią stosunkowo niewielką modyfikację przyjętego wcześniej dokumentu.

Poniżej publikujemy tekst zmienionego WRPO 2007-2013 w wersji 8.2.

Załączniki:

  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 - wersja 8.2
  • Zestawienie zmian WRPO 2007-2013 (uwzględnionych w wersji 8.2)
  • Zał. 1. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10.3.2016
  • Zał. 2. Lista dużych projektów
  • Zał. 3. Plan finansowy

Data publikacji: 24.03.2016 r.
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego