9
nasz region
9
1/2014
Projekty dla wielkopolski
Klaster zielonych domów
Leszczyński Klaster Budowlany postawił na budownictwo energooszczędne. Przełożył
tę ideę na konkretne projekty. Teraz wciąż się rozwija i szuka kolejnych pomysłów na to,
jak być innowacyjnym.
Zaczęło się od współpracy z innymi euro-
pejskimi miastami. To dzięki niej zrodził się
pomysł na projekt „Innowacyjne Leszno”,
którego konsekwencją było powstanie Lesz-
czyńskiego Klastra Budowlanego. Bo czy
można rozwinąć skrzydła – jak głosi hasło
promocyjne miasta – bez działań na rzecz
wspierania innowacyjności kluczowych
branż? A w subregionie leszczyńskim jest to
właśnie, obok sektora spożywczego i meta-
lowo-maszynowego, budownictwo. Działa tu
w sumie blisko 6 tys. firm tej branży.
To z myślą o nich władze miasta powo-
łały Leszczyński Klaster Budowlany. Gros
środków na ten cel (nieco ponad 686 tys. zł)
pochodziło z funduszy Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013, pozyskanych na realizację
projektu „Utworzenie sieci firm w sektorze
budownictwa w południowo-zachodniej
Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich kon-
kurencyjności i innowacyjności”. Przed-
sięwzięcie trwało trzy lata i zakończyło się
w grudniu 2013 r. Przystąpiono bowiem do
realizacji kolejnego projektu – „Podnoszenie
innowacyjności i wzmacnianie marki Lesz-
czyńskiego Klastra Budowlanego”. On także
otrzymał dofinansowanie w ramach WRPO
2007-2013.
Tym razem w wysokości niemal
200
tys. zł.
− To dla nas bardzo ważne, ponieważ
możemy w naturalny sposób kontynuować
i rozwijać to, co robiliśmy wspólnie przez
ostatnie trzy lata – cieszy się Martyna Włu-
darczyk z wydziału promocji i rozwoju Urzę-
du Miasta Leszna, koordynator przedsię-
wzięcia.
A udało się zrobić naprawdę wiele. Klaster
okrzepł, zaistniał na dobre w świadomości
lokalnego biznesu oraz mieszkańców Lesz-
na, umocnił się jako marka. Doczekał się na-
wet sztandarowego „produktu”. Jest nim ini-
cjatywa Dom Energooszczędny, której urze-
czywistnieniem będzie powstające właśnie
Osiedle Zielone, oddalone od Leszna około
7
km. Obejmujące czternaście niewielkich,
blisko stumetrowych domów zostało stwo-
rzone od podstaw tak, by spełniać wszystkie
wymogi energooszczędności. W przedsię-
wzięcie zainicjowane przez Dawida Dietricha,
współwłaściciela spółki Konstrukcyjny.pl,
zaangażowali się lokalni architekci, kon-
struktorzy i audytorzy energetyczni. W sumie
osiem firm, wszystkie zrzeszone w Leszczyń-
skim Klastrze Budowlanym.
− Śmiejemy się, że to dziecko naszego
Klastra – żartuje Martyna Włudarczyk.
Projekt jest bowiem zwieńczeniem trzylet-
niej działalności Klastra, którego założyciele
od początku szukali czegoś, co stanie się
jego wyróżnikiem w regionie. Pomysł, by
tym czymś stało się budownictwo energo-
oszczędne, zrodził się podczas wyjazdu stu-
dyjnego do Austrii. Wtedy, w lutym 2011 r., ta
idea dopiero raczkowała, nie tylko w Wielko-
polsce, ale i w Polsce. Tym bardziej warto się
tym zająć – zapadła decyzja. Wykład Günte-
ra Szlagowskiego, prezesa Polskiego Insty-
tutu Budownictwa Pasywnego i Energii Od-
nawialnej i wielkiego orędownika idei domu
energooszczędnego, wygłoszony podczas
konferencji zorganizowanej przez Klaster
we wrześniu 2011 r., potwierdził słuszność
obranej drogi.
Przede wszystkim przygotowano cykl kon-
ferencji odbywających się w ramach „Akade-
mii Wiedzy”. Dotyczyły one budownictwa pa-
sywnego i technologii energooszczędnych.
Ale nie tylko.
− Uznaliśmy, że warto przekonać naszych
członków o tym, że aby efektywnie zarzą-
dzać własną firmą i być skutecznym w bizne-
sie, nie wystarczy „twarda” wiedza. Potrzeb-
ne są także „miękkie” umiejętności. Dlatego
zorganizowaliśmy warsztaty z uznanym psy-
chologiem społecznym, prof. Zbigniewem
Nęckim oraz spotkanie prof. Andrzejem
Blikle na temat zarządzania kompleksową
jakością – wspomina koordynator Klastra.
Efekty? Zachęcające. Martyna Włudarczyk
zauważa, że część członków zaczęła wpro-
wadzać innowacyjne dla nich zasady zarzą-
dzania w swoich przedsiębiorstwach. Powoli
przebija się do ich świadomości prawda, że
innowacyjność jest koniecznością. I to na
każdym etapie procesu biznesowego.
Jedna z ostatnich konferencji była poświę-
cona właśnie zarządzaniu innowacyjnością,
inicjowaniu i podtrzymywaniu proinnowa-
cyjnych zachowań wśród pracowników. To
oferta zwłaszcza dla tych, którzy poszukują
w Klastrze nie tylko nowych kontaktów bizne-
sowych, ale chcą poszerzać swoją wiedzę.
A tych, na szczęście, nie brakuje. Zwłasz-
cza wśród obecnych 34 członków leszczyń-
skiego Klastra. Dziś należą do niego przede
wszystkim ci, którzy chcą się angażować.
Na przykład w akcje propagujące ideę bu-
downictwa energooszczędnego, połączone
z fachowym i kompleksowym doradztwem
w tym zakresie.
A ponieważ już wkrótce − również dzięki
takim akcjom − budownictwo energoosz-
czędne nie będzie niczym nadzwyczajnym,
członkowie Leszczyńskiego Klastra Budow-
lanego przestają powoli postrzegać tę ideę
w kategoriach innowacyjności. Czy znowu
zaczyną poszukiwać czegoś, co stanie się
ich wyróżnikiem w regionie na kolejne lata.
Czas pokaże.
Dorota Kornacka
FOT. ARCHIWUM URZĘDU MIASTA LESZNO
Dom energooszczędny to sztandarowy produkt firm zrzeszonych w klastrze