8
nasz region
8
1/2014
Projekty dla wielkopolski
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
To urządzenia nowej generacji, o nowych
parametrach technicznych i całkiem nowych
możliwościach. Jeden z niewielu w Polsce
aparat do wyznaczania kinetyki procesów
adsorpcji i desorpcji gazu zaskakuje pre-
cyzją pomiaru i stopniem skomplikowania
układu. Z kolei dyfraktometr rentgenowski
diametralnie skraca czas i podnosi jakość
analizy badanych preparatów. – Jego po-
przednik potrzebował co najmniej pół godzi-
ny, by przebadać podany materiał. Urządze-
nie, o którym mówimy, dokonuje tego w…
pół minuty − obrazowo tłumaczy Andrzej
Miklaszewski, koordynator projektu. A to na-
prawdę stwarza nowe możliwości.
Wykorzystać potencjał
Podpoznańskie Nickel BioCentrum postawiło na nowoczesną infrastrukturę w zakresie
badań i rozwoju, specjalistyczną i kompleksową obsługę firm biotechnologicznych oraz
ich współdziałanie. Tylko tyle i aż tyle.
Krzemowa. Nie, nie Dolina. Jedynie ulica
w podpoznańskich Złotnikach. Ale nic nie
stoi na przeszkodzie, by na znacznie mniej-
szą skalę – Wielkopolski, a może i kraju
− powtórzyła w przyszłości fenomen ame-
rykańskiego centrum nowych technologii.
A to za sprawą znajdującego się tu Nickel
Technology Park Poznań (NTPP), pierwsze-
go niepublicznego parku technologicznego
w Polsce, stawiającego na rozwój nowocze-
snych technologii.
Filozofia, która legła u podstaw jego po-
wstania, opiera się na przekonaniu, że aby
stworzyć tym branżom optymalne warun-
ki rozwoju, trzeba zapewnić działającym
w nich firmom nie tylko kapitał, ale również
odpowiednią, nowoczesną infrastrukturę
(
także – a może przede wszystkim − w dzie-
dzinie badań i rozwoju) oraz możliwość sze-
roko pojętej kooperacji.
Dla branży Bio/Med rolę taką ma spełniać
Nickel BioCentrum, działające w ramach
NTPP i będące efektem wartego 21,5 mln zł
projektu „Budowa Centrum Biotechnologii
ośrodka rozwoju specjalistycznych usług
dla firm z sektora biotechnologicznego”,
dofinansowanego w połowie ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
− Dlaczego powołaliśmy akurat BioCen-
trum? Bo jest to zgodne ze strategią rozwoju
naszego parku technologicznego. Ale rów-
nież dlatego, że taka była potrzeba. Działa-
my w regionie, który z jednej strony ma duży
potencjał biotechnologiczny, z drugiej zaś –
słabo rozwiniętą branżę Bio/Med, z małymi
firmami, najczęściej nowo powstałymi na ba-
zie projektów uczelnianych – tak o genezie
powstania ośrodka mówi Urszula Mikiewicz,
koordynator projektu. A Maciej Wierzbicki
z Nickel BioCentrum dodaje, że po niespeł-
na półtora roku działalności można powie-
dzieć, że odpowiada ono na potrzeby branży
i już teraz przynosi wymierne efekty.
Skupione wokół Nickel BioCentrum fir-
my prowadzą dziś wspólnie kilkanaście
innowacyjnych projektów. Są wśród nich
przedsięwzięcia z zakresu biotechnologii
medycznych, biotechnologii tworzonych na
potrzeby weterynarii i biotechnologii żywno-
ści funkcjonalnej oraz przedsięwzięcia do-
tyczące nowych rozwiązań kosmetycznych.
Każdy z realizowanych projektów bio-
technologicznych został wcześniej ocenio-
ny przez specjalistów z Nickel BioCentrum,
między innymi pod kątem jego użyteczności,
innowacyjności oraz – co nie mniej ważne
opłacalności dla wszystkich zaangażowa-
nych w niego podmiotów. Także dla uczest-
niczących w konsorcjach uczelni wyższych
i innych instytucji naukowych (Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach itd.), któ-
re są „dostawcami” wiedzy i kompetencji.
Takie podejście to w Polsce novum. Od lat
mówi się co prawda sporo o konieczności
ścisłego współdziałania nauki i biznesu, ale
rzeczywistość wciąż pozostawia wiele do
życzenia.
− Umiemy nie tylko docenić i wycenić
zgłaszane do nas projekty, ale również po-
łączyć naukowy idealizm z biznesowym re-
alizmem, tak by spotkały się w pół drogi dla
dobra uczelni i instytucji naukowych oraz
przedsiębiorców – deklaruje Maciej Wierz-
bicki.
I dla dobra nas wszystkich – wypada do-
dać. Ponieważ z efektów udanej współpracy
świata nauki i biznesu korzysta bezpośred-
nio lub pośrednio każdy z nas, zwykłych
konsumentów.
Fot. Janusz Tatarkiewicz
Jedną z firm, która od 2012 r. wynajmuje powierzchnie BioCentrum, jest PozLab