7
nasz region
7
1/2014
Projekty dla wielkopolski
środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
(
w kwocie 9,5 mln zł), będą mogli rozwinąć
skrzydła.
I nie tylko oni. Już wkrótce bowiem
w nowo otwartym parku technologicznym
pracę znajdzie co najmniej trzydzieści osób.
− To na początek – deklaruje Zdzisław Ku-
jawa i dodaje, że zarządzany przez niego
wielkopolski zakład, produkujący między
innymi moduły chłodzenia silników i klima-
tyzatory, stworzył w regionie około 1,4 tys.
miejsc pracy.
Sprzyjające okoliczności będą mogły rów-
nież wykorzystać firmy z regionu, ponieważ
szefowie Parku Technologicznego Delphi
zapowiadają ścisłą współpracę z lokalnymi
przedsiębiorstwami.
− Dzięki tej kooperacji zdobędą one
nową wiedzę i doświadczenie. A w przyszło-
ści będą mogły skuteczniej konkurować nie
tylko na rynku krajowym, ale i europejskim,
a nawet światowym – puentuje Dariusz Ada-
mek, dyrektor operacyjny Delphi Thermal
w Europie, prezes Delphi Poland.
Nanoskala, czyli wielkie możliwości
Dzięki dwóm nowoczesnym aparatom badawczym, o które wzbogaciła się Politechnika
Poznańska, może ona lepiej wykorzystać potencjał tkwiący w nanotechnologii –
dziedzinie, po której nie tylko naukowcy wiele sobie obiecują.
Samochód wyposażony w ogniwa paliwo-
we wykorzystujące wodór jako nośnik ener-
gii, pokonujący nawet kilkaset kilometrów
bez konieczności ładowania? Smartfony
i laptopy wyposażone w zasilanie umożli-
wiające pracę urządzenia nawet przez kilka
dni? To, co jeszcze niedawno mogło stano-
wić obiekt zainteresowań futurologów, już
w nieodległej przyszłości może stać się fak-
tem. A wszystko dzięki pracom badawczo-
-
rozwojowym prowadzonym zarówno przez
działy B+R istniejące w stawiających na in-
nowacje przedsiębiorstwach, jak i przez wy-
soce wyspecjalizowane jednostki działające
na uczelniach technicznych. Do grona tych
ostatnich należy Zakład Nanomateriałów
Funkcjonalnych Instytutu Inżynierii Materia-
łowej Politechniki Poznańskiej.
Jednym z obszarów zainteresowań zakła-
du jest bowiem badanie materiałów wodo-
rochłonnych. A baterie oparte między innymi
o ogniwa niklowo-wodorkowe są wykorzysty-
wane powszechnie – obok drogich baterii
litowo-jonowych – w wielu urządzeniach po-
wszechnego użytku.
−Mamy w tej dziedzinie spore osiągnięcia
przyznaje Andrzej Miklaszewski z Politech-
niki Poznańskiej. − We współpracy z fran-
cuskim ośrodkiem badawczym uzyskaliśmy
poprawę istotnych parametrów użytkowych
materiałów wtórnie absorbujących wodór.
Praktyczne znaczenie mają także prowa-
dzone przy Zakładzie Nanomateriałów Funk-
cjonalnych badania w zakresie bionanoma-
teriałów. „Poszukiwanie coraz lepszych ma-
teriałów skierowało badaczy do skali Nano,
gdzie spodziewano się uzyskać właściwości
nieosiągalne tradycyjnymi metodami. Obec-
nie w zakładzie prowadzone są zaawan-
sowane badania w zakresie wykorzystania
materiałów nanometrycznych rozmiarów
w praktyce, jak i poszukiwania tych o jeszcze
niezbadanych właściwościach” – czytamy
na stronie internetowej Politechniki Poznań-
skiej. Efektem prac, realizowanych wspólnie
z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu,
będą np. innowacyjne, nanokompozytowe
implanty, stosowane przy schorzeniach sta-
wu biodrowego czy kolanowego.
− Implanty te z jednej strony będą mo-
gły być dłużej eksploatowane, z drugiej zaś
będą „zdrowsze” dla pacjentów. W produk-
cji implantów wciąż stosuje się m.in. vanad,
nikiel czy chrom, o których rakotwórczym
działaniu donoszą najnowsze badania. Stąd
pomysł zastępowania tych pierwiastków do-
datkami niobu, tantalu, azotu czy manganu
w nowych biozgodnych materiałach – wyja-
śnia Andrzej Miklaszewski.
Lepsze wykorzystanie potencjału tkwią-
cego w nanotechnologii, a co za tym idzie
− zwiększenie konkurencyjności polskiego
przemysłu oraz zaspokajanie potrzeb spo-
łecznych związanych z ochroną zdrowia, nie
byłoby oczywiście możliwe bez nowocze-
snej aparatury badawczej. Takiej jak choć-
by analizator adsorpcji/desorpcji gazów
i dyfraktometr rentgenowski z bazą danych.
Oba urządzenia trafiły do Laboratorium Ba-
dań Strukturalnych Politechniki Poznańskiej
dzięki wartemu niemal 1,2 mln zł projektowi
Zakup aparatury badawczej dla Instytutu In-
żynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej
w celu podniesienia innowacyjności Wielko-
polski”, współfinansowanemu (w kwocie
488
tys. zł) ze środków unijnych w ramach
Fot. Janusz Tatarkiewicz
Wykorzystanie potencjału tkwiącego w nanotechnologii
nie byłoby możliwe bez nowoczesnej aparatury badawczej