3
nasz region
3
1/2014
Szanowni Państwo,
Zapraszam do zapoznania się z pierw-
szym w tym roku wydaniem biuletynu
Nasz Region”. Tematem przewodnim
numeru są innowacje i współpraca nauki
z biznesem.
W zamieszczonej w numerze rozmowie
prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju, zwraca uwagę, że Polska znajduje się
obecnie w czołówce państw Unii Euro-
pejskiej o największej dynamice wzrostu
nakładów publicznych na badania i rozwój
(
B+R). W ostatnich latach wzrost tych wy-
datków był o prawie 40% wyższy od tempa
wzrostu PKB. Ale nie tylko pieniądze są
tu istotnym czynnikiem. Skuteczny dialog
przedsiębiorców z naukowcami zwiększa
szanse na osiągnięcie równowagi pomiędzy podażą ze strony świata nauki a popy-
tem po stronie przemysłu. Dzięki stale rosnącemu eksportowi być może za 15 lat
wyprzedzimy wiele państw europejskich. Potencjał naszych zespołów badawczych jest
ogromny i odpowiednio wykorzystany pozwoli nam dyktować tempo rozwoju technolo-
gicznego w wielu obszarach, szczególnie przemysłów przyszłości. Warunkiem wzrostu
innowacyjności polskiej gospodarki jest stworzenie takich możliwości nauce, by jej
rozwój był możliwie swobodny. Współpraca na linii nauka-biznes musi być poszerzona
o trzeci element – państwo.
W każdym wydaniu „Naszego Regionu” pokazujemy dobre praktyki projektów zre-
alizowanych dzięki wsparciu WRPO. Jeden z najnowocześniejszych w Wielkopolsce
ośrodków biomedycznych – Nickel BioCentrum – otwarto w Złotnikach k. Poznania.
Skupione wokół niego firmy prowadzą dziś wspólnie kilkanaście innowacyjnych pro-
jektów. Rozwój nanotechnologii i nanomateriałów wpływa na poprawę komfortu życia.
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi materiałami do produkcji implantów z nano-
strukturą prowadzi Politechnika Poznańska, która – korzystając z dotacji WRPO – kupiła
do swych laboratoriów urządzenia nowej generacji. Teraz będzie mogła wykonywać
więcej badań na potrzeby przemysłu.
Dobiegł końca proces konsultacji i akceptacji Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na poziomie krajowym. Osta-
teczny jego kształt poznamy za kilka miesięcy. Będzie wynikiem negocjacji z Komisją
Europejską. Jeśli rozmowy przebiegną sprawnie, dokument zostanie przyjęty w trzecim
kwartale br.
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
NASZ REGION
Biuletyn Informacyjny WRPO
wydawany jest na zamówienie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Departament Polityki Regionalnej,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.: 61 62 66 300 • faks: 61 62 66 301
e-mail:
Wydawca: Smartlink Sp. z o.o.,
ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań
e-mail:
Redakcja: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz
Koordynacja: Piotr Talaga
Projekt i skład: Nina Dereszewicz-Nowacka
Druk: Argonex
Biuletyn NASZ REGION jest wydawany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
Badania i rozwój w praktyce
Innowacje „made in Poland”
Pomysły powinny trafiać na rynek
nasz region
ROZWIJASIĘZEUROPĄ
Biuletyn Informacyjny
WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnego
na lata2007-2013
NR 1/2014
ISSN 1733-6473
EGZEMPLARZBEZPŁATNY
UNIAEUROPEJSKA
EUROPEJSKIFUNDUSZ
ROZWOJUREGIONALNEGO
FUNDUSZEEUROPEJSKIE –DLAROZWOJU INNOWACYJNEJWIELKOPOLSKI
Fot. Janusz Tatarkiewicz
BEZPŁATNA PRENUMERATA
Kolejne numery kwartalnika „Nasz Region” można zaprenumerować, wysyłając
e-mail na adres:
z dopiskiem „Zamówienie
biuletynu”. W treści prosimy wpisać imię, nazwisko oraz adres, na który zosta-
nie przesłane wydawnictwo.
Zachęcamy do zapoznania się z wydaniem biuletynu
w wersji cyfrowej. Wystarczy zeskanować kod QR lub
wejść na stronę
wprowadzenie
Fot. ARCHIWUM UMWW
W NUMERZE:
4
1
1
1