15
nasz region
15
1/2014
FUNDUSZE 2014-2020
Międzyresortowego. Kolejnym krokiem było
przekazanie Programu do Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju, które ostatecznie po-
twierdziło zgodność WRPO 2014+ z Umową
Partnerstwa. Ostatnim krokiem było wysłanie
Programu 9 kwietnia br. do Komisji Europej-
skiej, po wcześniejszym jego zaakceptowa-
niu przez Zarząd Województwa.
Ośrodki wzrostu
Sporo uwagi poświęcono na przygotowa-
nie ostatecznej koncepcji wymiaru teryto-
rialnego interwencji funduszy europejskich
w Wielkopolsce. W ramach nowego RPO
w naszym regionie realizowane będą dwie
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT):
dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Po-
znania i dla obszaru funkcjonalnego ośrodka
regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopol-
skim (obejmuje wszystkie gminy powiatów
kaliskiego i ostrowskiego oraz gminę Gołu-
chów w powiecie pleszewskim). Wyznacze-
nie tych ośrodków zgodne jest z „Koncepcją
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030”.
Objęcie danego obszaru funkcjo-
nalnego instrumentem ZIT obwarowane jest
wysokimi wymogami, m.in. współpracujące
ze sobą samorządy powinny mieć wypraco-
waną wspólnie strategię rozwoju oraz wybra-
ne do realizacji projekty przyczyniające się
do integracji danego terytorium. W nowym
WRPO 2014+ na realizację zintegrowanych
działań na rzecz obszarów miejskich prze-
znaczono 265,8 mln euro.
W ramach wymiaru terytorialnego inter-
wencja funduszy europejskich koncen-
trować się będzie również na obszarach
określanych jako regionalne Obszary Stra-
tegicznej Interwencji (OSI). W Wielkopolsce
wyodrębniono OSI dla czterech ośrodków
subregionalnych i ich obszarów funkcjonal-
nych: Gniezna, Konina, Leszna i Piły. Uzy-
skanie wsparcia przez te obszary będzie
wiązało się ze współpracą samorządów
wchodzących w skład OSI, w tym m.in. z ko-
niecznością opracowania strategii dotyczą-
cej danego obszaru.
Bruksela zaprasza
Wysłanie najnowszego projektu WRPO
2014
+ do Brukseli odbyło się drogą elektro-
niczną przy pomocy specjalnego systemu
informatycznego do wymiany dokumentów.
Poszczególne rundy negocjacyjne plano-
wane są głównie w Brukseli. Urzędnicy KE
i UMWW kontaktować się będą ze sobą
w trybie roboczym.
Jak długo mogą potrwać rokowania?
Wiele zależy od wcześniejszych ustaleń na
linii polski rząd – Bruksela. Jeżeli Komisja
Europejska złagodzi niektóre warunki na-
tury ogólnej (np. finansowanie dróg, infra-
struktury ochrony zdrowia i turystyki), to te
kwestie nie będą poruszane w rozmowach
z regionami. Wtedy na stole znajdą się tylko
sprawy specyficzne dla danego wojewódz-
twa. Poszczególne rundy negocjacyjne po-
legają na merytorycznej dyskusji nad każ-
dym punktem dokumentu. Trzeba się do niej
bardzo dobrze przygotować, żeby bronić
zapisów odpowiadających charakterystycz-
nym cechom danego regionu. Sprawny ich
przebieg umożliwi szybsze zakończenie
prac nad dokumentami i uruchomienie do-
tacji. Jeśli negocjacje z Komisją Europejską
przebiegną sprawnie, to przyjęcie tego do-
kumentu nastąpi w trzecim kwartale br.
Andrzej Szoszkiewicz
9
kwietnia br.
projekt WRPO 2014+
został wysłany do
Komisji Europejskiej
Fot. ARCHIWUM UMWW
Wysłanie projektu WRPO 2014+ odbyło się drogą elektroniczną