14
nasz region
14
1/2014
FUNDUSZE 2014-2020
Pod lupą Komisji
Wielkopolska jako jeden z pierwszych polskich regionów zakończyła proces
konsultacji i akceptacji Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie
krajowym. Teraz WRPO 2014+ biorą pod lupę urzędnicy Komisji Europejskiej.
Negocjacje programu z Brukselą potrwają przez najbliższe kilka miesięcy.
Ile euro dla Wielkopolski?
Dopiero pod koniec ubiegłego roku po-
znaliśmy dokładną kwotę, jaką otrzyma-
my z budżetu polityki spójności na lata
2014-2020.
W wyniku przeliczenia cen
stałych na bieżące, wynegocjowana w lu-
tym podczas szczytu Rady Europejskiej
kwota 72,9 mld euro dla Polski wzrosła
o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. Do-
datkowo otrzymamy ponad 252 mln euro na
wsparcie bezrobotnej młodzieży. Oznacza
to, że w najbliższych 7 latach możemy liczyć
na ponad
82,5
mld euro
.
W ramach programów operacyjnych do
dyspozycji będziemy mieć ponad 76,8 mld
euro. Samorządy województw będą zarzą-
dzać większą niż obecnie pulą europejskich
pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do
dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków
dla Polski, w nowej perspektywie będzie to
niemal 40 proc. całej puli. Do województwa
wielkopolskiego trafi prawie
2,448
mld euro
.
Umowa Partnerstwa
Krokiem milowym dla całego systemu
przygotowań do perspektywy finansowej
2014-2020
było zaakceptowanie 8 stycznia
br. przez Radę Ministrów projektu Umowy
Partnerstwa oraz projektów krajowych pro-
gramów operacyjnych. Umowa Partnerstwa
jest najważniejszym dokumentem określa-
jącym strategię wykorzystania nowej puli
funduszy europejskich. Jest rodzajem kon-
traktu, który Polska zawiera z Komisją Euro-
pejską. Wskazane są w nim cele rozwojowe,
które chcemy osiągnąć dzięki funduszom.
Oprócz układu programów operacyjnych,
przewidzianych na lata 2014-2020, projekt
zawiera także analizę potrzeb rozwojowych
Polski, jak również cele i priorytety działań
w ujęciu terytorialnym i tematycznym, wraz
z podstawowymi wskaźnikami realizacji.
Podczas ich opracowywania uwzględniono
opinie partnerów gospodarczych i społecz-
nych, jak również efekty spotkań grup robo-
czych i debat eksperckich. W konsultacjach
społecznych dokumentów wzięło udział
łącznie ponad 10,5 tys. osób. Rozpoczęcie
negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją
Europejską było ważnym sygnałem dla wo-
jewództw, gdyż zgodnie z harmonogramem
przygotowań do nowej perspektywy od tego
czasu zostały trzy miesiące na wysłanie pro-
gramów regionalnych do Brukseli.
Programy krajowe
Równolegle do Umowy Partnerstwa przy-
gotowywane są także krajowe programy
operacyjne, których celem jest uszczegóło-
wienie zasad i faktyczna obsługa wdrażania
funduszy europejskich. W latach 2014-2020
w Polsce w ramach polityki spójności, reali-
zowanych będzie 6 programów, w tym jeden
ponadregionalny dla województw Polski
Wschodniej.
W ramach programów operacyjnych nasz
kraj będzie miał do dyspozycji 320 mld zł
(
ponad 76,8 mld euro). Największy z nich
jest Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko z 27,5 mld euro. Będą z nie-
go finansowane inwestycje infrastrukturalne
przyczyniające się do ochrony środowiska,
zdrowia i kultury.
Ponadto na szczeblu krajowym wdrażane
będą:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
(8,6
mld euro)
Program Wiedza Edukacja Rozwój
(4,4
mld euro)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
2,3
mld euro)
Program Operacyjny Polska Wschodnia
(2,1
mld euro)
ProgramPomoc Techniczna (700mln euro).
WRPO 2014+
Po zakończeniu konsultacji społecznych
zespół pracujący nad projektem programu
przystąpił do oceny zgłoszonych uwag.
Wszystkie dokładnie przeanalizowaliśmy.
Były to w większości konstruktywne uwagi,
które korzystnie wpłynęły na kształt progra-
mu – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego.
Po tych uzupełnieniach kolejna wersja
programu została przesłana pod obrady
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-
torialnego. WRPO 2014+ analizował również
Międzyresortowy Zespół do spraw Progra-
mowania i Wdrażania Funduszy Struktural-
nych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
który został powołany m.in. w celu prowa-
dzenia przygotowań w zakresie programo-
wania i wdrożenia perspektywy finansowej
na lata 2014-2020.
Na bieżąco wprowadzaliśmy uwagi
napływające z tych gremiów. Następnie
jako jedni z pierwszych pięciu województw
w kraju, uzupełnioną wersję programu za-
prezentowaliśmy na spotkaniu Zespołu
Fot. istockphoto.com / mashe