Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 10 Next Page
Page Background

Sygnatariuszami porozumienia dotyczącego powstania

ZIT dla Metropolii Poznań byli (od lewej):

Jacek Jaśkowiak – prezes zarządu Stowarzyszenia

Metropolia Poznań, Marek Woźniak – Marszałek

Województwa Wielkopolskiego oraz Jan Grabkowski -

wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań

problemów. W praktyce oznacza to, że gminy wspólnie

prowadzić będą powiązane ze sobą tematycznie pro-

jekty. Dzięki takiemu podejściu realizacja przedsięwzięć

pozwoli na kompleksową interwencję na obszarze wie-

lu jednostek samorządowych.

Samorządy, aby móc starać się o pieniądze dostęp-

ne w ramach ZIT, zobowiązane były do partnerstwa

(w zależności od stopnia delegacji zadań np. związek

międzygminny, porozumienie, stowarzyszenie), a na-

stępnie opracowania wspólnej strategii, będącej naj-

ważniejszym dokumentem warunkującym zdobycie

unijnych dotacji. W strategii powinny być nakreślone

Poznań (Instytucja Pośrednicząca dla realizacji strategii

ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania).

Drugie porozumienie podpisano ze Stowarzyszeniem

Aglomeracji Kalisko-Ostrowska (AKO), pełniącym rolę

Instytucji Pośredniczącej dla realizacji strategii Zinte-

growanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglo-

meracji Kalisko-Ostrowskiej.

Czym jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mają dążyć

do maksymalnego wykorzystania atutów poszczegól-

nych samorządów i rozwiązywania zdiagnozowanych

fot. archiwum UMWW