Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 10 Next Page
Page Background

Choć nie ogłoszono jeszcze pełnej listy instytucji ak-

tywnie włączających się w akcję promowania projek-

tów, wiemy już, że atrakcji nie zabraknie. W tym roku

będzie można m.in. zajrzeć za kulisy Teatru Wielkie-

go im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, odwiedzić

poznańskie Muzeum Archidiecezjalne czy zobaczyć

zbiory Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza.

Drzwi dla zwiedzających otworzy także Centrum

Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Poli-

techniki Poznańskiej, które zaprosi mieszkańcówm.in.

na pokazy chemiczne i zwiedzanie laboratoriów.

Sporo emocji czekać będzie odwiedzających po-

znańskie centrum sportowo-rekreacyjne Malta Ski.

Najodważniejsi będą mogli skorzystać z przejażdżki –

zapierającą dech w piersiach – kolejką górską Adrena-

line (50% rabatu w ramach Dni Otwartych Funduszy

Europejskich). Tor kolejki ma pół kilometra długości,

prowadzi licznymi zakrętami aż do pętli zakręconej

o 360 stopni! Dwuosobowe wagoniki mkną z pręd-

kością 40 km na godzinę. Emocji więc nie zabraknie.

Warto wybrać się również do innych miejscowości re-

gionu, w których także przygotowano sporo atrakcji.

I tak na przykład w Prusimiu będzie można zwiedzić

skansen miniatur zabudowy osadnictwa olenderskie-

go, zobaczyć autentyczny wiatrak holenderski z XVIII

wieku, a także wysłuchać opowieści o Krainie 100 Je-

zior i Puszczy Noteckiej. W Szydłowie natomiast za-

planowano Gminny Konkurs Piosenki.

W czasie funduszowej majówki otwarte będą także

niektóre przedsiębiorstwa m.in. zakład Miejskiej Ener-

getyki Cieplnej w Pile (gdzie będzie można poznać

działanie instalacji wykorzystywanych do produkcji

energii cieplnej) oraz zmodernizowana oczyszczalnia

ścieków w Grodzisku Wielkopolskim. Organizatorzy

zapraszają nie tylko na spacer z przewodnikiempo sa-

mej oczyszczalni, ale także na przejażdżkę bryczką

konną po okolicy.

Nie zabraknie też atrakcji dla młodszych. Podczas po-

znańskiej „Nocy Ekologów” będą oni mogli wziąć m.in.

udział w lekcjach na temat odnawialnych źródeł ener-

gii, pokazach filmów przyrodniczych i warsztatach

tworzenia recyklingowych zabawek. Emocji dostar-

czy też pokaz sprzętu wykorzystywanego w codzien-

nej pracy przez wielkopolską policję.

Szczegółowy program wydarzeń odbywających się

w Wielkopolsce będzie można znaleźć na stronie:

www.dniotwarte.eu

. Głównym organizatorem akcji

jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Ubiegłoroczny Piknik Europejski na placu Wolności w Poznaniu

cieszył się ogromnym zainteresowaniemmieszkańców.

W tym roku od 7 do 10 maja zapraszamy

m.in

. do odwiedzania

miejsc, które powstały dzięki unijnemu wsparciu.

fot. archiwum UMWW

Łukasz Karkoszka