Page 7 - untitled

Basic HTML Version

7
| nasz region | 3/2010
ale po przetargu okazało się, że wystarczy 90
mln zł (66 mln zł dotacji UE). Jednojezd-
niowa droga, którą kierowcy podróżują do
Skoków i Wągrowca, ma być otwarta w lis-
topadzie 2011 r.
Nowa jezdnia łącząca drogę krajową nr 5
Poznań-Wrocław z Widziszewem zwiększy do-
stępność do terenów inwestycyjnych Podstrefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
co poprawi ich atrakcyjność. Koszt przed-
sięwzięcia to 6,1 mln zł, a dofinansowanie
z WRPO – 3 mln zł.
Trwa budowa drugiego etapu obwodnicy
Śremu i Zbrudzewa. Odcinek o długości
3,1 km ma kosztować 8,1 mln zł (dotacja UE
to 6,5 mln zł), a prace zakończą się pod ko-
niec 2010 r. Rozbudowa obwodnicy jest kon-
tynuacją przedsięwzięcia finansowanego ze
ZPORR i stanowi uzupełnienie planowanej
przebudowy drogi nr 434. Długi, aż 42,8 km
odcinek drogi wojewódzkiej to koszt rzędu
145 mln zł (wartość niektórych inwestycji
i dotacji z Unii może zmienić się po przetar-
gach), a dofinansowanie WRPO – 123 mln zł.
10 dróg wojewódzkich
Wspomniane projekty oraz inwestycje na
drogach wojewódzkich finansowane będą
z działania 2.1. Budowa obwodnic Czarn-
kowa i Wągrowca miała ruszyć już w 2008 r.,
jednak została wstrzymana ze względu na
zmianę przepisów dotyczących ochrony śro-
dowiska. Obwodnica Czarnkowa będzie go-
towa za dwa lata. Projektowany odcinek drogi
mierzy ponad 6 km i umożliwi przejazd przez
miasto bez konieczności wjeżdżania do cen-
trum. Obwodnica rozpocznie się w Śmiesz-
kowie i zakończy w rejonie istniejącego mostu
na Noteci. Wartość projektu to 118 mln zł,
z czego 100 mln zł sfinansuje Unia.
Jesienią 2011 r. ma zakończyć się budowa
obwodnicy Wągrowca wraz z remontem ist-
niejących fragmentów obwodnicy miasta. Za
60 mln zł (51 mln zł z UE) powstanie 1,5 km
odcinek, łączący rondo na ul. Skockiej
i drogę wojewódzką. Dzięki temu ruch tran-
zytowy przeniesie się na obwodnicę, bo teraz
tiry rozjeżdżają część wągrowieckiej starówki.
Inwestycja to przedłużenie istniejącej części
obwodnicy Wągrowca, a jej najważniejszym
elementem
jest budowa 4-przęsłowego
mostu nad rzeką Wełną.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
zlecił też poszerzenie drogi wojewódzkiej
w kierunku Buku. Obecnie trwa budowa dróg
serwisowych, a później drogowcy zabiorą się
za rozbudowę trasy nr 307. Do września
2011 r. na 5-kilometrowym odcinku od gra-
nicy Poznania do Zakrzewa, gdzie droga bę-
dzie się krzyżowała z zachodnią obwodnicą
miasta w ciągu ekspresowej S11, powstaną
dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą
stronę oraz sześć skrzyżowań. Rozbudowa
drogi nr 307 będzie kosztować 44 mln zł (37
mln zł dotacji WRPO).
PROJEKTY DLAWIELKOPOLSKI
FOT. JERZY GONTARZ
wielkopolskie drogi
Budowa Trasy Bursztynowej
odciąży centrum Kalisza
Dobra infrastruktura
zwiększy atrakcyjność
inwestycyjną i poprawi
poziom życia mieszkańców
FOT. ARCHIWUM UM W KALISZU