Page 5 - untitled

Basic HTML Version

5
| nasz region | 3/2010
VADEMECUM
A
by ułatwić wnioskodawcom prawid-
łową realizację i rozliczenie projektu,
urzędnicy przygotowali w 2010 r. cykl
kilkunastu spotkań. Są one przeznaczone wy-
łącznie dla beneficjentów, którzy podpisali już
umowę o dofinansowanie inwestycji, i za-
sadniczo różnią się od szkoleń informacyj-
nych, podczas których uczestnicy poznają
np. zasady naboru wniosków.
Na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl do-
stępne są informacje o terminach, miejscu
i programie szkoleń. Beneficjenci wypełniają
i wysyłają elektroniczny formularz zgłosze-
niowy, a później także mailowo otrzymują za-
proszenie na spotkania. Wykładowcami są
pracownicy Departamentu Wdrażania Pro-
gramu Regionalnego w Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu, m.in. Agnieszka Ju-
skowiak, Edyta Skrzypczak, Joanna Olejni-
czak, Mariusz Michalak oraz Piotr Telesiński
z Wydziału Kontroli Projektów.
– Omawiamy zasady i cele kontroli pro-
jektu, procedury i wytyczne – wyjaśnia Ag-
nieszka Juskowiak. – Na podstawie przepi-
sów prawa staramy się pokazać obowiązki
beneficjentów dotyczące rzeczowej i finan-
sowej realizacji projektu, właściwej archi-
wizacji dokumentów, sprawozdawczości
oraz promocji projektu. Wymieniamy przy
tym najczęściej popełniane błędy. Benefi-
cjenci poznają też zasady poprawnego księ-
gowania, omawiamy kontrolę prawidłowo-
ści wyboru dostawcy, a także konsekwencje
naruszeń prawa i zapisów umowy o dota-
cję. Słowem, większość szkolenia poświę-
cona jest prawidłowej realizacji projektu,
a dodatkowy panel służy analizie wniosku
o płatność – dodaje.
– Uczestniczyłam w dwóch szkoleniach or-
ganizowanych przez Urząd Marszałkowski.
Na pierwszym informacyjnym tłumaczony
jest regulamin konkursu, a prowadzący zwra-
cają uwagę na te zapisy i kwestie, które sa-
memu łatwo można pominąć, czytając regu-
lamin – podkreśla Urszula Mikiewicz z Nic-
kel Technology Park Poznań, realizującego
projekt z działania 1.4 WRPO. I dodaje: –
Drugie szkolenie też jest bardzo pożyteczne,
bo poznajemy praktyczne wskazówki, umoż-
liwiające właściwą realizację projektu. Myślę,
że warto wypisać sobie trudne kwestie i py-
tania, bo podczas szkolenia można to zwe-
ryfikować. Na przykład zagadnienia doty-
czące harmonogramu realizacji projektu, bo
czas uzyskania pozwolenia na budowę i in-
nych dokumentów jest dość długi, a nasze
założenia w tej kwestii – często zbyt opty-
mistyczne
.
Ważną częścią szkoleń jest dyskusja, którą
pogłębia warsztatowy charakter spotkań oraz
fakt, że najczęściej szkolą się osoby bezpo-
średnio zaangażowane w realizację projektu.
Komunikat na stronie internetowej zachęca,
by odpowiednio wcześniej przygotować się
do panelu (rozważyć sposób realizacji pro-
jektu, zebrać pytania i wątpliwości).
– Takie dyskusje są bardzo potrzebne, po-
magają we właściwej realizacji inwestycji i po-
zwalają unikać błędów – twierdzi Urszula Mi-
kiewicz. Anna Nadstawka i Izabela Napierała,
jako przedsiębiorcy, zwracają z kolei uwagę na
inne aspekty: – Można zadać pytanie, skonsul-
tować wątpliwości i posłuchać o problemach,
z którymi zmierzyli się inni projektodawcy
.
Ze względu na duże zainteresowanie,
Urząd Marszałkowski planuje organizację ko-
lejnych szkoleń. Informacji należy szukać na
stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Warto podkreślić, że wszystkie spotkania
są bezpłatne, w całości finansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Po-
mocy Technicznej WRPO.
Piotr Ratajczak
Uniknąć błędówwprojekcie
FOT. PIOTR RATAJCZAK (2x)
Urząd Marszałkowski w Poznaniu organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów,
którzy podpisali już umowy o dotację.
Uczestnicy szkoleń podkreślają, że pomagają
one we właściwej realizacji projektu
i pozwalają unikać błędów
– Te spotkania są bardzo potrzebne –
podkreśla Urszula Mikiewicz z Nickel
Technology Park Poznań