Page 4 - untitled

Basic HTML Version

VADEMECUM
4
| nasz region | 3/2010
D
wie istotne nowelizacje ustawy
weszły w życie 22 grudnia 2009 r.
oraz od 29 stycznia 2010 r. Pierw-
sza z nich miała charakter „antykryzysowy”.
Zadaniem jej było przywrócić przedsiębior-
com uczestniczącym w postępowaniach prze-
targowych większą elastyczność i płynność
finansową oraz przyspieszyć procedury rea-
lizowania inwestycji infrastrukturalnych.
Z kolei druga nowelizacja miała na celu wdro-
żenie do krajowego porządku prawnego prze-
pisów unijnych w zakresie poprawy skutecz-
ności procedur odwoławczych w dziedzinie
zamówień publicznych.
Co nowego
W ramach nowego rozwiązania zrezygno-
wano z protestu wnoszonego do zamawiają-
cego, który przed wejściem nowelizacji
w życie poprzedzał wniesienie odwołania do
Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Obecnie
wykonawca ma obowiązek wniesienia odwo-
łania bezpośrednio do KIO w terminie okre-
ślonym ustawą. Zniesiona została zasada,
zgodnie z którą złożenie odwołania w pla-
cówce operatora publicznego (wysłanie listu
za pośrednictwem poczty) uznawane było za
wniesienie go do KIO. Według wyliczeń usta-
wodawcy, wskutek nowych rozwiązań postę-
powanie odwoławcze zostało skrócone do 25
dni. Skróceniu uległ również czas na złoże-
nie oferty. Dla postępowań o większych war-
tościach przedmiotu zamówienia termin na
złożenie ofert został skrócony z 29 do 22 dni,
natomiast dla mniejszych wartości na roboty
budowlane z 20 do 14 dni.
Wyeliminowaniu niepotrzebnego przedłu-
żania postępowań przetargowych służyć też
mają takie zmiany, jak skrócenie terminu,
w którym firmy startujące w przetargu mogą
zadawać pytania zamawiającemu. Dotych-
czas były one zazwyczaj zadawane tuż przed
terminem składania ofert – teraz firmy ubie-
gające się o zamówienie mogą to robić do
dnia, w którym upływa połowa wyznaczo-
nego terminu składania ofert.
Ostatnie nowelizacje ustawy zmieniły prze-
pis dotyczący udzielania zamówień finanso-
wanych z udziałem środków europejskich
przez podmioty prywatne. Obecnie prowa-
dzenie tego typu postępowań musi uwzględ-
nić traktatowe zasady przejrzystości, niedys-
kryminacji i równego traktowania potencjal-
nych wykonawców. Procedura udzielania za-
mówienia jest mniej sformalizowana i szyb-
sza. Korzystną zmianą z punktu widzenia rea-
lizacji projektów wykorzystujących Fundusze
Europejskie jest przepis umożliwiający szyb-
sze wszczęcie postępowania o zamówienie
publiczne, bez konieczności czekania na przy-
znanie środków wspólnotowych.
Nie wszystko dobre
Nie wszystkie zmiany zasługują na po-
chwały. Krytycznie należy ocenić zmiany wy-
sokości wpisu od skargi na orzeczenie Kra-
jowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych. Ustalenie go w wy-
sokości pięciokrotności wpisu wniesionego od
odwołania w sprawie, której dotyczy skarga,
bądź w wysokości 5% wartości przedmiotu
zamówienia w postępowaniu, w praktyce do-
prowadzi do wyeliminowania możliwości ko-
rzystania ze skargi do sądu jako środka
ochrony prawnej. Pozostawienie odwołania
jako jedynego realnego środka ochrony praw-
nej wykonawców, z uwagi na ograniczoną
możliwość korzystania ze skargi ze względu
na wygórowany wpis, nie jest korzystne dla
rynku zamówień publicznych.
Aby wykorzystać pozytywne zmiany wyni-
kające z nowelizacji, warto zmienić niektóre
dotychczasowe przyzwyczajenia – radzą eks-
perci. Wykonawcy robót, korzystając z szyb-
szego zwrotu wadium, powinni startować
w większej liczbie przetargów i starać się jak
najszybciej zadawać pytania zamawiają-
cemu. Po zmianach dotyczących wysokości
wpisów od odwołania firmy powinny się dwa
razy zastanowić, zanim zdecydują się na po-
stępowanie odwoławcze. Z kolei instytucje
czy przedsiębiorstwa zamawiające powinny
szybciej niż dotychczas odpowiadać na za-
dawane im pytania oraz większą uwagę niż
dotychczas zwracać na „czystość konkuren-
cyjną” ogłaszanego przetargu.
JoG
Zmiany wustawie
Prawo Zamówień Publicznych
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. nowelizowana była już wielokrotnie.
Nowelizacje ustawy usuwają kolejne bariery w wykonywaniu kontraktów
i wykorzystaniu środków unijnych. Zmieniają się zasady istotne zarówno dla zamawiających,
jak i ubiegających się o zamówienia.
Joanna Olejniczak,
Wydział Kontroli Projektów
DWP Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego:
Nowelizacja ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych przyspieszyła roz-
strzygnięcia procedury przetargowej,
gdyż odwołania mogą być wnoszone
tylko w przypadkach określonych
w ustawie. Natomiast korekta zapi-
sów dotyczących warunków udziału
w postępowaniu oraz zmian do spe-
cyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia skutkuje większą przejrzys-
tością postępowania.
W 90%wszczętych w 2009 r.
postępowań o wartościach
poniżej progów UE, cena była
jedynym kryteriumwyboru
oferty (w roku 2008 – 89%)
Zamówienia publiczne w Polsce
Tryb postępowania
2009 r.
2008 r.
przetarg nieograniczony
68,28%
70,39%
zamówienie z wolnej ręki
25,98%
22,19%
zapytanie o cenę
4,27%
5,73%
przetarg ograniczony
0,79%
0,97%
negocjacje bez ogłoszenia
0,39%
0,53%
negocjacje z ogłoszeniem
0,11%
0,11%
licytacja elektroniczna
0,16%
0,05%
dialog konkurencyjny
0,02%
0,03%
Źródło: UZP