Page 3 - untitled

Basic HTML Version

3
| nasz region | 3/2010
WPROWADZENIE
Szanowni Państwo,
Ideą przewodnią Światowych Dni Innowacji była promocja kultury innowacji. Tego-
roczna impreza powstała przy udziale wybranych regionów i krajów, z którymi Wielko-
polska współpracuje w zakresie wzmacniania innowacyjności gospodarki oraz trans-
feru wiedzy i technologii: Brazylią, Kanadą, Indiami oraz Niemcami.
Program ŚDI obejmował liczne wydarzenia kulturalne i konferencje. Wśród głównych
tematów spotkań znalazły się: rozwój metropolii, energia odnawialna i atomowa, nowe
technologie, ICT i design oraz mobilność i logistyka. ŚDI to także imprezy towarzyszące
dla szerokiego grona odbiorców. Na przykład spotkanie z Formułą 1 oraz wystawa „Wiel-
kopolski dom 2020” na poznańskim Placu Wolności.
Przedsiębiorcy z naszego regionu korzystają już z instrumentów finansowych w ra-
mach inicjatywy JEREMIE. To nowatorski odnawialny mechanizm wspierania MŚP. Łącz-
nie do funduszu powierniczego JEREMIE w Wielkopolsce wpłynęło ponad 501 mln zł.
Kwotą tą zarządza menadżer funduszu, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, który wy-
brał 10 pośredników finansowych.
Z przyznanych do wykorzystania 160 mln zł, niemal 114 mln zł będzie przeznaczone
na poręczenia, natomiast pozostałe 46 mln zł na pożyczki. Dzięki temu wsparcie otrzy-
mają firmy, którym dotychczas banki odmawiały kredytów m.in. ze względu na zbyt
krótką działalność czy też brak odpowiednich zabezpieczeń. W ten sposób zapewniamy
przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania.
Nieczynne fabryki, opustoszałe koszary wojskowe, zrujnowane kamienice czy za-
niedbane dzielnice miast zniechęcają swoim wyglądem i przysparzają problemów lo-
kalnym społecznościom. Tymczasem wystarczy pomysł na zmianę i nadanie im nowych
społecznych, gospodarczych i kulturowych ról. Dzięki realizacji inicjatywy JESSICA,
wiele możemy tutaj zmienić.
W naszym województwie realizowany jest również pionierski projekt „Wyprzedzić
Zmianę – wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce”. Jego
zadaniem jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą
nie tylko w Poznaniu, ale także w subregionach poznańskim, kaliskim, pilskim i koniń-
skim. Szczególny nacisk położony zostanie na szybko zmieniające się warunki funkcjo-
nowania przedsiębiorstw w obszarach: produkcji, świadczenia usług, zarządzania oraz
zasobów ludzkich. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w tym wydaniu „Na-
szego Regionu”.
Leszek Wojtasiak
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
W numerze:
4 | Zmiany w ustawie PZP
Nowelizacje ustawy usuwają kolejne
bariery w wykonywaniu kontraktów
i wykorzystaniu środków unijnych
5 | Uniknąć błędu w projekcie
Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów,
którzy podpisali już umowy o dotację
6 | Unia inwestuje
w Wielkopolskie drogi
Zanim rozpoczną się piłkarskie
mistrzostwa EURO 2012, mieszkańcy
Wielkopolski zyskają nowoczesną
infrastrukturę drogową.
9 | Elektronicza portmonetka
PEKA – unikatowy projekt dotąd przez
nikogo w Polsce nie realizowany
10 | Precyzja gwarantowana
Projekty dofinansowane z działań 1.1
i 1.2 WRPO
13 | Wyprzedzimy zmiany
Spójna strategia zarządzania zamianą
gospodarczą dla pięciu subregionów
Wielkopolski
14 | Aktualności
Konkurs z projektami • Inauguracja
sieci ENEA w Wielkopolsce • II edycja
konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach”
• Startuje JEREMIE • Konkursy:
działanie 2.5 i 2.2
Biuletyn NASZ REGION jest wydawany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
NASZ REGION • Biuletyn Informacyjny WRPO Województwa Wielkopolskiego wydawany jest na zamówienie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Departament Polityki Regionalnej, ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań
tel.: 61 65 80 600 • faks: 61 65 80 605 • e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl
Departament Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.: 61 62 66 100 • faks: 61 62 66 103 • e-mail: sekretariat.dwp@umww.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Wydawca: Smartlink Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3/10, 60-833 Poznań
e-mail: biuro@smartlink.pl, www.funduszeonline.pl
Redakcja: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz, Andrzej Szoszkiewicz
Koordynacja: Piotr Ratajczak
Projekt i skład: Alina Merha
Druk: Interak
ARCHIWUM CENTRUM BADAŃ DNA
FOT. ARCHIWUM UMWW
Na okładce: Dzięki dotacji WRPO
przebudowano 17 km drogi powiatowej
Stobnica – Oborniki
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO