Page 10 - untitled

Basic HTML Version

W
łaśnie precyzja w przypadku
wszystkich firm decyduje o ich
konkurencyjności na rynku. Dzięki
projektom dofinansowanym w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013, zarówno
w dwóch poznańskich prywatnych laborato-
riach medycznych, jak i w zakładach w Bu-
dzyniu i Ostrowie Wielkopolskim szefowie
firm odpowiadają bez wahania, że u nich pre-
cyzja gwarantowana.
Wiedza zawarta w cząsteczce
NZOZ Laboratorium Diagnostyki Moleku-
larnej GenMed w Poznaniu istnieje od 2007 r.
Firma specjalizuje się w badaniach z zakresu
genotypowania ludzkiego DNA. Dotychczas
wykonywano tu przede wszystkim testy na
ustalenie ojcostwa oraz badania śladów bio-
logicznych, zamawiane przez osoby prywatne
lub sądy.
Realizacja projektu „Wdrożenie nowej linii
technologicznej do nowoczesnej diagnostyki
mikroorganizmów chorobotwórczych i cho-
rób genetycznych”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, pozwoliła na po-
szerzenie oferty laboratorium.
– Zakup nowoczesnej aparatury laborato-
ryjnej oraz linii technologicznej do badań mo-
lekularnych umożliwia nam diagnostykę pa-
togenów chorobotwórczych oraz ocenę pre-
dyspozycji do chorób genetycznych – mówi
Wojciech Łuczak, współwłaściciel firmy. –
Stosowanie nowoczesnych i odpowiadają-
cych światowym standardom metod biologii
molekularnej pozwala na możliwie naj-
wcześniejsze wykrywanie nawet małych ilo-
ści czynników chorobotwórczych oraz okre-
ślanie ich potencjalnej zdolności wywoływa-
nia nowotworów – dodaje.
Tego rodzaju badania mają ogromne zna-
czenie dla wczesnej diagnostyki wielu cho-
rób. Wykrycie ich we wczesnym stadium daje
szanse całkowitego wyleczenia. Nowoczesna
aparatura, którą dysponuje obecnie labora-
torium, pozwoli na diagnozowanie m.in. raka
szyjki macicy, raka jelita grubego, zakażenia
wirusem HIV oraz na wykrywanie wirusów
powodujących wirusowe zapalenie wątroby
typu B oraz C, a także bakterii wywołujących
zapalenie stawów, zapalenie zatok, gruźlicę,
zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych.
– W laboratorium prowadzić będziemy
także badania dotyczące genotypowania
miażdżycy oraz choroby niedokrwiennej serca
i zakrzepicy żył – tłumaczy Wojciech Łuczak.
– Środki pozyskane z Unii Europejskiej po-
zwolą nam również na wprowadzenie nowej
metody wczesnego wykrywania płci płodu.
Takie badania będzie można wykonywać już
w szóstym tygodniu ciąży – dodaje.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu laborato-
rium wzbogaciło się m.in. o takie urządzenia
jak termocykler Real-Time PCR oraz analiza-
tor genetyczny. Zakupiono także ultraszybkie
wirówki oraz lodówki.
PROJEKTY DLAWIELKOPOLSKI
FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI
Specjalistyczne laboratoria, w których szczegółowej analizie
poddawane są mikroskopijne cząstki ludzkiego DNA, fabryka
klocków hamulcowych i zakład wytwarzający konstrukcje stalowe.
Różne branże, nieporównywalne dziedziny gospodarczej aktywności
i jeden wspólny cel – dążenie do jak największej precyzji.
Precyzja
gwarantowana